Antoine Bardou-Jacquet Toyota Tundra, Born for the wild