Nerdo MTV & Viacom CBS Networks International, MTV Xmas Party Ident